آقا امام زمان : زمين خالى از حجّت خدا نيست، يا آشكار است و يا نهان.